תקנון שימוש באתר "דנה יוגה"

תקנון זה מטרתו להבהיר את היחסים המשפטיים בין משתמשי אתר זה (danayoga.co.il) (להלן: "המשתמשים" ו – "האתר", בהתאמה) ובין בעלת ומפעילת האתר – דנה רייזברג לביא (ע.מ 038568788) (להלן: "דנה" או "בעלת האתר") שהיא בעלת הסטודיו דנה יוגה (להלן: "הסטודיו") בכתובת ישורון 47, הוד השרון.

כללי

 1. הכתוב בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל הכתוב בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
 2. הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש או המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו. על משתמש מתחת לגיל 18 או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (להלן: "קטין") לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הורה או אפוטרופוס אחר ולקבל את אישורו לבצע כל פעילות מכל סוג שהוא במסגרת האתר. על ההורים של קטין או על האפוטרופוס שלו חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר הוראות תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטין באתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה שלו ושל ההורה או האפוטרופוס (לפי העניין) להוראות תקנון זה.
 3. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות זה. המשתמש מתבקש לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את הוראותיו המעודכנות.
 4. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תכני האתר, מראהו (Look and Feelשעות פעילות הסטודיו, את השיעורים, צוות המורים ואת עלויות השיעורים. בעלת האתר איננה מתחייבת לכך שכל התכנים המופיעים באתר ימשיכו להתקיים בו ללא הגבלת זמן והיא רשאית להסיר תכנים ואף להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או לצמיתות לפי ראות עיניה וללא הודעה מוקדמת.
 5. במידה ויתגלה כי משתמש פלוני מפר את תנאי תקנון זה רשאית בעלת האתר לחסום את אותו המשתמש משימוש באתר לפרק זמן שתחליט וזאת מבלי לגרוע מזכותה לנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין.
 6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם האתר, תגברנה הוראות תקנון זה.

 שימוש באתר

 

 1. האתר בכללותו, תכניו וכל חלק מהם מוצעים כמות שהם (As-Is),כאשר יתכן והמידע המוצג באתר אינו שלם או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו והמשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על כל מידע המוצג באתר נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 2. אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות ו/או למטרות בלתי חוקיות.
 3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם ו/או להציג את תכני האתר ו/או כל חלק מהם.
 4. אין לעשות כל שימוש באתר שיש בו או שהוא עלול לפגוע באתר ו/או במשתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

שירותי הסטודיו

 

 1. האתר מאפשר רכישת כרטיסיות לשיעורים או סדנאות יוגה בסטודיו (להלן: "שירותי הסטודיו").
 2. ניתן לשלם עבור שירותי הסטודיו באמצעות קישור לדפי רכישה או באמצעות תוכנת מדידייט (שהינה מערכת ואפליקציה לניהול סטודיו וחוגים, להלן: "האפליקציה"), בכפוף לאישור בעלת האתר.
 3. מחיר השיעורים או הסדנאות כולל מע"מ.
 4. עצם הזמנת שירותי הסטודיו ו/או תשלום עבורם מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה הבין אותן והסכים להן וכן התחייבות שלו לפעול על פי הוראות התקנון.  

מנויים וכרטיסיות

 

 1. כאמור, האתר מאפשר רכישת כרטיסיות לשיעורים או לסדנאות בסטודיו. יתכן כי בעתיד תאפשר בעלת האתר לרכוש מנוי לתקופה מסוימת אולם אין באמור כדי להוות התחייבות להציע שירות כאמור. האמור להלן יתייחס גם למנויים אולם מובהר כי נכון לתאריך העדכון של תקנון זה לא מוצעים מנויים לסטודיו. 
 2. כרטיסיה שנרכשה לשירותי הסטודיו הינה אישית ולא ניתנת להעברה. במקרים חריגים, לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר, ניתן יהיה להעביר כרטיסיה למתרגל אחר בסטודיו או להאריך את תוקף הכרטיסיה תמורת תשלום דמי טיפול לסטודיו בסכום שיקבע מעת לעת על ידי בעלת האתר.
 3. ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010.
 4. לכל מנוי וכרטיסייה נקבע תוקף. בחלוף תוקפם לא ניתן יהיה להאריכם ו/או לקבל החזר כלשהו בגין המנוי או הכרטיסייה. מובהר כי לא ניתן לקבל החזר כלשהו בגין שיעורים שנוצלו במסגרת השימוש בכרטיסיה וזאת מכל סיבה שהיא.
 5. ניתן לבטל כרטיסיות בטרם הפעלתם בלבד ועד 14 יום מיום הרכישה. לא ניתן לבטל כרטיסיה שנעשה בה שימוש.
 6. לא יתאפשר זיכוי בגין שיעורים שלא נוצלו.
 7. בעת סגר או חוסר יכולת לקיום שיעור פיזי מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בבעלת האתר או בסטודיו (למשל, כתוצאה ממצב ביטחוני), תהיינה התאמות במערכת והשיעורים יועברו באמצעי תקשורת מרחוק כגון Zoom.

השיעורים, רישום לשיעורים וביטול השתתפות בשיעורים

 1. מספר המשתתפים בכל שיעור מוגבל. הרישום לשיעורים נעשה מראש דרך האפליקציה.
 2. ניתן לבטל הרשמה לשיעור עד 24 שעות מראש. למען הסר ספק יובהר כי במקרה זה לא תחויב הכרטיסייה בשיעור אך לא יינתן החזר כספי. ביטול בפרק זמן של פחות מ-24 שעות לפני השיעור יחויב כניצול שיעור בכרטיסייה (תשלום מלא). נבקש לכבד את הכללים הללו כדי למנוע אי נעימויות, לאפשר הרשמה של מתרגלים אחרים לשיעור ולאפשר את ניהולו התקין של הסטודיו.
 3. הנהלת הסטודיו שומרת לזכותה את האפשרות לקיים או לבטל שיעור בהתאם למספר הנרשמים לו. ככלל, קיום שיעור מובטח במינימום של שלושה נרשמים. במידה ונרשמו פחות משלושה נרשמים, רשאית הנהלת הסטודיו לבטל את השיעור ולהעביר את המתרגלים בתיאום איתם לשיעור אחר באותו יום או במועד אחר.
 4. יש להקפיד להגיע לשיעור בזמן. הנהלת הסטודיו רשאית למנוע כניסתו של מתרגל לשיעור במידה ואיחר בהגעה לשיעור מעל 10 דקות וזאת כדי למנוע נזק בריאותי ו/או הפרעה למתרגלים אחרים תוך חיוב בתשלום מלא בגין השיעור.
 5. הנהלת הסטודיו רשאית לבקש מתלמידים לעזוב שיעור במידה ואינם מכבדים את הנהלים.
 6. החברה לא תהיה אחראית לאובדן ו/או גניבה ו/או השחתה של ציוד אישי בתחום הסטודיו.

כשירות גופנית והצהרת בריאות

 1. משתמש שבוחר לבוא לתרגול או אימון בסטודיו מוזמן ומומלץ לו להתייעץ עם רופא וזאת לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון בכלל ופעילות בסטודיו בפרט.
 2. בעת ההרשמה הראשונה לסטודיו יש לחתום על הצהרת בריאות באפליקציה. על המתרגל חלה החובה לעדכן על כל שינוי במצבו הבריאותי ו/או במידה ונאסר עליך לבצע פעילות ספורטיבית בהוראת רופא. במקרים מסוימים יתכן ומתרגל יידרש להמציא אישור רפואי מתאים, לפי העניין ובהתאם להוראות הדין. בהיעדר הצהרת בריאות או אישור רפואי מתאים לא יתאפשר למתרגל להשתתף בפעילות הסטודיו ולא תשמע כל טענה כלפי בעלת האתר בנוגע לכך.
 3. אם הינך סובל מבעיות בריאותיות או פציעות כלשהן ו/או במידה והינך נוטל תרופות כלשהן אנא היוועץ ברופא בטרם השתתפות בפעילות כלשהי בסטודיו ויידע את המדריך/כה לפני תחילת הפעילות על מנת שתוכל להפיק את המירב מהתרגול מבלי לגרום לעצמך נזק. כמו כן, ידעי את המדריך/כה אם את בהריון.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בעיצובו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בכל התכנים שבו ובכל הכלול בו הינן של בעלת האתר בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבעלת האתר להשתמש בהם).

קישורים לאתרים אחרים; שירותי צד ג'

 1. באתר עשויים להופיע קישורים (להלן: "לינקים") לאתרים אחרים. בעלת האתר וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על ידי המשתמש יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.
 2. בנוסף לתנאי שימוש אלה, יחולו על משתמש הנרשם לשירותי האתר גם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה (מדידייט). בנוסף, בעלת האתר משתמשת בשירותי סליקה של חברת Payme ובשירותי הפקת חשבוניות של חברת icount (יחד עם האפליקציה: "שירותי צד ג'") וכל משתמש מוזמן לקרוא ולבחון את תנאי השימוש או כל מידע אחר המפורסם על ידי חברות אלו. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר בקשר עם שירותי צד ג' לרבות סליקה אשר מתבצעת כאמור על ידי צד ג'.

היעדר אחריות

 1. בעלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו. מודגש שוב כי כל המידע והנתונים המופיעים באתר הם כלליים ונכללים בו לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד.
 2. בעלת האתר אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפייה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב.
 3. בעלת האתר אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו.
 4. הצפייה והשימוש באתר ובתכניו הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי בעלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר או העדר היכולת להשתמש בו.
 5. המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

מדיניות פרטיות

 1. בעת שימוש באתר נאסף על המשתמש מידע שנמסר ע"י המשתמש בעצמו, הן ביודעין (כגון בעת תשלום לשירותי הסטודיו) והן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים (מידע מצטבר שאינו מזוהה אישית עם המשתמש). מידע זה ייאסף ויישמר במאגר מידע מטעם בעלת האתר ובאחריותה.
 2. השימוש במידע שנאסף ייעשה אך ורק על פי מדיניות הפרטיות בתקנון זה או על פי הוראות כל דין.
 3. ככל שנדרשים פרטיים אישיים בעת רישום לשירותי הסטודיו, בעלת האתר תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לשם כך.
 4. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים שירותים לבעלת האתר כמפורט לעיל.
 5. על אף האמור בסעיף לעיל, בעלת האתר רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
  • אם בעלת האתר סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
  • אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
  • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
  • אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין בעלת האתר ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם בעלת האתר מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעתה.
 6. בעלת האתר עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות (ביחד להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן של המשתמש, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשיר הקצה (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים אחרים שהובילו את המשתמש לאתר, למשך זמן הגלישה באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם מתעניין המשתמש, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.
 7. בעלת האתר עשויה גם לעשות שימוש בתוכנות שונות למשל, Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר.
 8. ידוע למשתמש והוא מסכים כי המידע שימסור ו/או ייאסף אודותיו (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר יועבד ו/או יישמר בענן צד ג'.
 9. בעלת האתר פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו במטרה לצמצם חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת מובהר כי הפעולות הללו אינן מספקות הגנה מלאה. בעלת האתר אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, מומלץ למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
 10. בעלת האתר רשאית, בכל עת, לחסום את גישת המשתמש/ים לאתר באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש להפרת מדיניות הפרטיות הזו ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע.

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על ובקשר לתקנון זה והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

יצירת קשר

 1. בכל בירור ו/או שאלה ניתן לפנות לבעלת האתר בטלפון 050-6670208 או במייל:dana@danayoga.co.il. בימים א'- ה' בין השעות 9:00 – 18:00, יום ו' בין השעות 09:00 -12:00.

 

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה